Política de privacitat

FERFRANS, S.A.. amb CIF: A-58947557 amb domicili social en Rbla. Sant Isidre, 9 – 08700-Igualada (Barcelona), i inscrita en el registre Registre Mercantil de Barcelona – Tom 10571 Llibre 0569, Secció 2ª, Foli 072, Full 121245, Inscripció 1ª, Grup A – Títol GC419. i email igualada@ferfrans.com, és titular del domini en Internet: www.ferfrans.com  i responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d’aquest lloc web, a través dels formularis o d’altres vies.

A FerFrans , ens comprometem a assegurar que la seva informació personal es trobi protegida i no s’utilitzi de forma indeguda. De conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FerFrans, s. a. en compliment del que es disposa en l’art. 5 del RGPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat; seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats; seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats; seran exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats pels quals es tracten; seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals i seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de FerFrans, s. a. per a les següents finalitats:

Gestió i tramitació dels seus viatges. Resolució de tots els dubtes i qüestions prèvies i posteriors a la realització d’un viatge. Contactar amb vostè per informar-li de tots els aspectes relacionats amb la contractació del viatge, tant a nivell de rutes, llocs a visitar, majoristes, desplaçaments, com de tots els aspectes econòmics del mateix. Informar-li de la disponibilitat d’un producte. Fer el corresponent seguiment quan s’estigui realitzant el viatge. Això inclou la possibilitat de contactar amb vostè mitjançant apps de missatgeria instantània, per comprovar que el viatge s’està desenvolupant conforme al contractat. Administrar el pagament del seu contracte. Gestionar qualsevol disputa, incidència o reclamació relacionada amb un servei. Mesurar la seva satisfacció.

FERFRANS informa i garanteix als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, prèviament es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

FerFrans, s. a. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, oblit, portabilitat i limitació del tractament, en els termes disposats en la legislació vigent.

Per això, de conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa junt d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans ; email : igualada@ferfrans.com o per correu postal a Rambla Sant Isidre, 9,  08700 Igualada  (Barcelona) , de la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: igualada@ferfrans.com

FerFrans  ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.